sábado, 5 de setembro de 2009

Tchaikovsky, Piotr Ilyich - Eugene Onegin

.Eugene Onegin - Panteleimon Nortzov
Vladimir Lensky - Sergei Lemeshev
Tatyana - Glafira Joukovskaya
Olga - Bronislava Zlatogorova
Larina - Maria Boutenina
Filipievna - Konkordiya Antarova
Prince Gremin - Alexander Pirogov
Triquet - Ivan Kovalenko
Zaretsky - Anatoly Yakhontov
Captain - Igor Montchavin

Chorus of Bolshoi Theatre
Bolshoi Theatre Orchestra
Vassili Nebolsin, 1936CD1 - - - - CD2
¨

Nenhum comentário: