quinta-feira, 7 de janeiro de 2010

Borodin, Alexander - Prince Igor (highlights)

.



Igor Svyatoslavich – Ivan Petrov
Yaroslavna – Tatyana Tugarinova
Vladimir Igorevich – Vladimir Atlantov
Vladimir Yaroslavich Prince Galitsky – Artur Eisen
Konchak – Alexander Vedernikov
Konchakovna – Yelena Obraztsova
Ovlur – Alexander Laptev
Skula – Valery Yaroslavtsev
Yeroshka – Konstantin Baskov
Nanny of Yaroslavna – Irina Terpilovskaya
Polovtsian Maid – Margarita Miglau

Chorus and Orchestra of the Bolshoi Theatre, Moscow
Mark Ermler, 1969





CD[a] - - - - CD[b]
¨

Nenhum comentário: