domingo, 21 de setembro de 2008

Strauss Jr, Johan - Vienna Calling I (195?)

.


Side A
1 - An der schoenen blauen Donau op.314 -The Blue Danube
2 - Kaiser-Walzer op.437 - Emperor Waltz
3 - Geschichten aus dem Wiener Wald op.325 - Tales From the Vienna Woods G'schichten aus dem Wiener Wald
4 - Wiener Blut op.354 - Vienna Blood
Side B
1 - Kuenstlerleben op.316 - Artists' Life
2 - Wein Weib und Gesang op.333 - Wine Women and Song
3 - Rosen aus dem Sueden op.388 - Roses of the South
4 - Accellerationen op.234

Wiener Funkorchester, Max Schoenherr
Wiener Staatsoperorchester, Max Gunther


Download
¨

Nenhum comentário: