quinta-feira, 24 de dezembro de 2009

Rimsky-Korsakov, Nicolai - La Notte di Natale (Christmas Eve)

.The Tzarina - Ludmilla Legostayeva
The Mayor - Sergei Migay
Chub - Sergei Krasovsky
Oksana - Natalya Shpiller
Solokha - Natalya Kulagina
Vakula - Dmitri Tarkhov
Panas - Vsevolod - Tyutyunik
The Clerk - Segei Stresov
Patsyuk - Alexei Koroliov
The Devil - Piotr Pontryagin

Moscow Radio Symphony Orchestra and Choir
Nikolay Golovanov, 1947

CD1 - - - - CD2
¨